ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Monday, August 28, 2006

જૈન સ્તવનો

મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે


Upload music at Bolt.

તમે મન મુકીને વરસ્યા, અમે જનમ જનમના તરસ્યા


Upload music at Bolt.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home