ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Saturday, August 19, 2006

કાજળભર્યા નયનનાં - અમૃત 'ઘાયલ'


Upload music at Bolt.

કાજળભર્યા નયનનાં કામણ મને ગમે છે,
કારણ નહીં જ આપું કારણ મને ગમે છે.

જીવન અને મરણની હરક્ષણ મને ગમે છે,
એ ઝેર પણ ગમે છે મારણ મને ગમે છે.

દિલ શું હવે હું પાછી દુનિયા ય પણ નહીં દઉં,
એ પણ મને ગમે છે, આ પણ મને ગમે છે.

'ઘાયલ', મને મુબારક આ ઊર્મિકાવ્ય મારાં,
મેં રોઇને ભર્યા છે, એ રણ મને ગમે છે.

( આ ગઝલના બધા શેર મોરપિચ્છ પર )

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home