ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Saturday, August 26, 2006

सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची


Upload music at Bolt.

सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची
नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची
सर्वांगी सुंदर उटि शेंदुराची
कंटी झळके माळ मुक्ताफ्ळांची

जयदेव जयदेव जय मंगलमूर्ती, हो श्री मंगलमूर्ती
दर्शनमात्रे मनकामना पूरती
जयदेव जयदेव

रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा
चंदनाची उटी कुमकुमकेशरा
हिरेजडित मुकुट शोभतो बरा
रुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया

जयदेव जयदेव जय मंगलमूर्ती, हो श्री मंगलमूर्ती
दर्शनमात्रे मनकामना पूरती
जयदेव जयदेव

लंबोदर पीतांबर फणिवरबंधना
सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना
दास रामाचा वात पाहे सदना

संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना

जयदेव जयदेव जय मंगलमूर्ती, हो श्री मंगलमूर्ती
दर्शनमात्रे मनकामना पूरती
जयदेव जयदेव

Oh Lord Ganesh, creator of the happiness and the destroyer of sorrows,
who makes the make the news of calamity disappear, whose blessing give enough love,
(personification of Ganesh) who has beautiful orange color oh his body,
who has a pearl necklace shining around his neck.

Pray to this auspicious idol, praise GOd,
by mere sight of him, all of your wishes come true
Praise God

The jeweled crown is for you (Ganesh), the son of Paravati (Gauri Kumar),
With sandalwood ointment put on the body and safforon red color tilak on his forehead,
That jeweled crown looks beautiful,
The tinkling bell anklets make a nice sound of Your feet


Pray to this auspicious idol, praise GOd,
by mere sight of him, all of your wishes come true
Praise God

With a big belly, with a yellow silk garment, with a serpent around the waist,
With a strainght trunk that is bent at the end, and with three eyes,
Ramdas (the author) is waiting for You at his home (praying).

God, please bless us when there is trouble, and protect from disaster.

Pray to this auspicious idol, praise GOd,
by mere sight of him, all of your wishes come true
Praise God


( અનુરાધા પૌડવાલના અવાજમાં, થોડા જુદા રાગમાં આ જ સ્તુતિ, અને આની સાથે ગવાતી બીજી સ્તુતિ સાંભળવા અહીં ક્લિક કરો )

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home