ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Monday, October 09, 2006

પંખીડાને આ પીંજરુ


Get music codes at Bolt.

પંખીડાને આ પીંજરુ જૂનું જૂનું લાગે
બહુ એ સમજાવ્યું તો યે પંખી નવું પીંજરુ માંગે

ઉમટ્યો અજંપો એને, પંડના રે પ્રાણનો
અણધાર્યો કર્યો મનોરથ દૂરના પ્રયાણનો
અણદીઠેલ દેશ જાવા, લગન એને લાગે
બહુ એ સમજાવ્યું તો યે પંખી નવું પીંજરુ માંગે

સોને મઢેલ બાજઠિયોને, સોને મઢેલ ઝૂલો
હીરે જડેલ વિંઝણો મોતીનો મોંઘો અણમોલો
પાગલના થઇએ ભેરુ, કોઇના રંગ લાગે
બહુ એ સમજાવ્યું તો યે પંખી નવું પીંજરુ માંગે

1 Comments:

At 10/10/2006 06:41:00 PM , Anonymous RAJENDRA TRIVEDI,M.D. said...

Your choice is good for music lovers.
Bird needs to be free from the Cage.....
So, Keep doing work and live the life JAL KAMALVAT !

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home