ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Thursday, September 28, 2006

મારી શેરીએથી કાનકુંવર આવતા રે લોલ,


Get music codes at Bolt.

મારી શેરીએથી કાનકુંવર આવતા રે લોલ,
મુખેથી મોરલી બજાવતા રે લોલ.
હું તો ઝબકીને જોવા નીસરી રે લોલ
ઓઢણ અંબર વીસરી રે લોલ.
હું તો પાણીડાંની મસે જોવા નીસરી રે લોલ,
ઇંઢોણી ને પાટલી વીસરી રે લોલ.
સાગ રે સીસમની મારી વેલડી રે લોલ
નવલે સુતારે ઘડી પીંજણી રે લોલ.
મેં તો ઘોળો ને ઘમળો બે જોડિયા રે લોલ
જઇ અને અમરાપરમાંમાં છોડિયા રે લોલ
અમરાપરના તે ચોકમાં દીવા બળે રે લોલ
મેં તો જાણ્યું ક એ હરિ અહીં વસે રે લોલ
મેં તો દૂધ ને સાકરનો શીરો ક્ર્યો રે લોલ
ત્રાંબાના ત્રાંસમાં ટાઢો કર્યો રે લોલ
હું તો જમવા બેઠી ને જીવણ સાંભર્યા રે લોલ
કંઠેથી કોળિયો ન ઊતર્યો રે લોલ
મને કોઇ તો દેખાડો દીનાનાથને રે લોલ
કોળિયો ભરાવું જમણા હાથનો રે લોલ
હું તો ગોંદરે તે ગાવડીને છોડતી રે લોલ
ચારેય દિશે તે નજર ફેરતી રે લોલ
મેંતો છેટેથી છેલવર દેખિયા રે લોલ
હરિને દેખીને ઘૂંઘટ ખોલિયા રે લોલ
મારી શેરીએ તે કાનકુંવર આવતા રે લોલ
મીઠી તે મોરલી વગાડતા રે લોલ

2 Comments:

At 9/29/2006 09:16:00 PM , Anonymous mvlviv said...

Dear Jayshree,
I found your blog from my friend of 1959.We are reconnected after 57 years !!
Suresh lives with his family in Arlington,Tx and We live in Boston, Ma.
The bloggers World made us all connected.
I am enjoying your selection of songs and wish you the best for future production.

 
At 10/10/2006 11:10:00 PM , Anonymous Amit Pisavadiya said...

સુંદર ગીત ! મારુ પ્રિય પણ.

એક પંક્તિ મા જરા ફર્ક દેખાયો તો જણાવુ છુ.

મને કોઇ તો દેખાડો દીનાનાથને રે લોલ
કોળિયો ભરાવું જમણા હાથનો રે લોલ

તેમા મારા ખ્યાલ થી
"કોળિયો જમાડુ જમણા હાથ નો રે લોલ "
આવે છે.

આભાર.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home