ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Wednesday, September 27, 2006

ગોકુળ .... ( નોન સ્ટોપ રાસ ગરબા.. )


Get music codes at Bolt.

* અમે મહિયારા રે... ગોકુળ ગામના..
* નટવર નાનો રે.. કાન્હો રમે છે મારી કેડમાં..
* મારગડો મારો મેલી દિયોને કુંવર ક્હાન..
* ખમ્મા મારા નંદજીના લાલ..
* કહાનાને માખણ ભાવે રે, ક્હાનાને મિસરી ભાવે રે..
* કહાનજી તારી મા કે'શે પણ અમે કાનુડો કેશું રે..
* મારે ટોડલે બેઠો રે મોર...
* કહાનજી, ક્યાં રમી આવ્યા રાસ..
* રમો રમો ગોવાળિયા રમો..

1 Comments:

At 10/01/2006 09:23:00 PM , Anonymous Anonymous said...

ખરેખર આનંદ થયો રાસ-ગરબા સાંભણીને

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home