ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Saturday, September 30, 2006

હું ક્યાંથી પાણી ભરું.... અને... રૂમાલ મારો રંગદાર છે........


Get music codes at Bolt.

હું ક્યાંથી પાણી ભરું પાતળિયો પજવે છે,
હે મારી ઉંચી પનઘટની પગધાર..

ઉભી બજાર, એકલડી નાર,
સાત સાત બેડલાનો માથે છે ભાર

હે એને લજ્જા ન આવે લગાર, બેડલા લજવે છે.
પાતળિયો પજવે છે

ગાગર પર ગાગર ને ગાગરમાં પાણી
પાટણ નગરની વાત છે અજાણી

જેની મુરલીની રસધાર, મોરલી લજવે છે.
પાતળિયો પજવે છે

..................

હે લેજો રસીયા રે, રૂમાલ મારો રંગદાર છે,
ઉડતો આવે તારી પાહે કેવો હમજદાર છે.

હે ચોળી ચટકદાર, કેડે કંદોરો,
કાંબીને કડલા ડોકે હીર નો રે દોરો.
હે તારો ઘુઘરીયાળો ઘાઘરો….. ઘેરદાર છે…..
હે લેજો રસીયા રે, રૂમાલ મારો રંગદાર છે.

હે મળતાં રે વેંત તે’તો, કામણ કીધું,
દલડું દીધુ ને દલડું લીધું.
હે મુને કાળજે કટાર લાગી….. આરપાર છે…..
હે લેજો રસીયા રે, રૂમાલ મારો રંગદાર છે.

હે માનો મોરી વાત ગોરી, ઘૂમટો ના ઢાળો
હૈયુ ભરી જોવાદો આંખડીનો ચાળો.
હે તારી પાંપણ નો પલકારો….. પાણીદાર છે…..
હે લેજો રસીયા રે, રૂમાલ મારો રંગદાર છે.

હે જોબન રણકો મારા જાંજર ના તાલમાં
જોબનીયુ ચાલમાં ને જોબન રૂમાલ માં
હે એમાં પ્રીત કેરો રંગ મારો….. ભારોભાર છે…..
હે લેજો રસીયા રે, રૂમાલ મારો રંગદાર છે.

હે લેજો રસીયા રે, રૂમાલ મારો રંગદાર છે,
ઉડતો આવે તારી પાહે કેવો સમજદાર છે.

ફિલ્મ : નવરંગ ચુંદડી.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home