ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Sunday, June 25, 2006

સાહ્યબો... મારો ગુલાબનો છોડ...

4 Comments:

At 6/25/2006 05:47:00 PM , Blogger manvant said...

મને બે પંક્તિ યાદ છે !:----
સાહ્યબો મારો ગુલાબનો છોડ ,વેલી હું તો લવંગની;
ઊભાં જીવનમાં જોડાજોડ,પાંખો જેવી પતંગની !
વર્ષો પહેલાં ગામડામાં ભજવાતી રામલીલામાં આ
ગીત સાંભળેલુ.

 
At 6/25/2006 07:31:00 PM , Anonymous Anonymous said...

Excellent job. Well try to find one very good album of asit desai named "Bhavtaranam".

 
At 6/25/2006 07:33:00 PM , Anonymous Ashish Joshi said...

Please try to put some of the composition sung by Soli Kapadia

Ashish Joshi
Rancho Codova
California

 
At 7/13/2006 12:17:00 AM , Anonymous અમિત પિસાવાડિયા said...

નદી ને સાગર થવાના જાગ્યા કોડ ,, વાહ !!!
આભાર ...

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home