ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Tuesday, June 13, 2006

તમે ટ્હૂક્યાં ને... - ભીખુ કપોડિયા

તમે ટહૂક્યાં ને આભ મને ઓછું પડ્યું...
ટહૂકારે એક એક ફૂટી પાંખો ને હવે
આખું ગગન મારું ઝોલે ચડ્યું...

લીલી તે કુંજમાંથી આવ્યા બે બોલ
જેમ ઊજળી કો સારસની જોડ,
પાંખનો હેલાર લઇ પાંપણિયે, ઉર મારું
વાંસળીને જોડ માંડે હોડ.

તરસ્યાં હરણાંની તમે પરખી આરત
ગીત છોડ્યું કે કુંજમાંથી ઝરણું દ્ડ્યું...

મોરનાં તે પીંછાંમાં વગડાની આંખ લઇ
નીરખું નીરખું ન કોઇ ક્યાંય,
એવી વનરાઇ હવે ફાલી સોનલ ક્યાંય
તડકાની લ્હાય નહીં ઝાંય.
રમતીલી લ્હેરખીને મારગ ન ક્યાં... ય
વન આખું રે લીલેરા બોલે મઢ્યું...


આ ગીત સાંભળશો?

7 Comments:

At 6/14/2006 03:12:00 AM , Anonymous SV said...

Wah Wah! તમે ટહૂક્યાં ને આભ મને ઓછું પડ્યું...
- SV ( http://www.forsv.com/guju/ )

 
At 6/14/2006 04:22:00 AM , Anonymous Ketan Tanna said...

Thanks for sharing this song, it is nicely composed also & nicely sung too, marketed by Music Center, vallabh vidhyanag, Anand.

 
At 6/14/2006 01:05:00 PM , Blogger manvant said...

સર્જક અને ગાયક બન્ને દાદ માગી લે છે !આવા ટહૂકા અને કંઠ દરરોજ જોવા તથા સાંભળવાની અદમ્ય ઇચ્છા રોકી શકાતી નથી !

 
At 6/18/2006 01:21:00 AM , Anonymous kalpan said...

VERY GOOD SONG
LET ME KNOW FROM WHERE I GET CD OF THIS SONG
WHO IS THE SINGER?
KALPAN
kalpannpatel@yahoo.com

 
At 6/18/2006 02:53:00 PM , Blogger Suresh said...

Some problem with my PC. I can't type in Gujarati. I can't listen also on my PC due to sound card problem
Simply beautiful.
I heard this beautiful song in my car yesterday, the umpteenTh time. It is in an album, of Ajit Sheth ' Tahuke chhe leelee chhamm DaaL' Very melodious.
Tame is meant for poet. and the singer is the reader of poetry. This is the interpretation by Harish Bhimani- the announcer in the Album. The bhaav of this poem is - the effect a good poetry makes on our being.

 
At 7/09/2006 08:31:00 AM , Anonymous અમિત પિસાવાડિયા said...

અત્તિ સુંદર શબ્દો છે ,, અને સાંભળવાની તો મજા જ ઓર છે ,, આભાર.

 
At 9/19/2006 03:49:00 AM , Anonymous Neela Kadakia said...

સાંભળવાની મજા આવી ગઈ

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home