ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Sunday, June 25, 2006

હે સર્જનહારા...હે સર્જનહારા... શાને સર્જી તેં, મેળાપ પછી જુદાઇ?
મેળાપ પછી જુદાઇ....

મીઠી લાગે છે મનવાને, મિલન કેરી ઘડી ઘડી..
પણ વિયોગની ક્ષણ લાગે છે, એ ક એક યુગ જેવડી,

ઘડનારો તું એક જ ને કેમ નોખી નોખી ઘડાઇ.. ?
મેળાપ પછી જુદાઇ....
હે સર્જનહારા...

હૈયા કેરા ઘાવ હજી તો નથી જરાયે રૂઝાયા..
વસંત પછી આ પાનખરના કેમ વાયરા વાયા?

રીત્યું તારી હે રખવાળા અમને ના સમઝાઇ..
મેળાપ પછી જુદાઇ....

હે સર્જનહારા... શાને સર્જી તેં, મેળાપ પછી જુદાઇ?
મેળાપ પછી જુદાઇ....

1 Comments:

At 6/26/2006 04:10:00 AM , Blogger Suresh said...

સરસ. આના લેખક કોણ છે?

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home