ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Tuesday, October 31, 2006

દિલ મા કોઇની યાદ ના પગલાં રહી ગયા - આદિલ મંસૂરી


Get music codes at Bolt.

દિલ મા કોઇની યાદ ના પગલાં રહી ગયા,
ઝાંકળ ઊડી ગયું અને ડાઘાં રહી ગયા.

એને મળ્યા છતાંય કોઇ વાત ના થઇ,
ગંગા સુધી ગયા અને પ્યાસા રહી ગયા.

ફૂલો લઇને બાગથી હું નીકળી ગયો,
ને પાનખરના હાથમાં કાંટા રહી ગયા.

વરસ્યા વિના જંતી રહી શિર પરથી વાદળી,
'આદિલ' નજર ઉઠાવીને જોતા રહી ગયા.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home