ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Monday, October 30, 2006

ભૂલે-ચૂકે મળે તો મુલાકાત માંગશું


Get music codes at Bolt.

ભૂલે-ચૂકે મળે તો મુલાકાત માંગશું
શણગારવા હ્રદયને એક આધાર માગશું

દિલના વિચાર દિલમાં ઉઠ્યાને શમી ગયા
અજવાળી રાત ગુજરી ગઇ કાળી રાતમાં
પ્રિતમની સાથે પહેલી મુલાકાતના સમય
જેની સવાર ના પડે એ રાત માંગશું

માન્યું કે જેને મળવું છે તેઓ નથી મળે
હું થઇ ગયો નિરાશ કે આશા નહીં ફળે
પણ એની સાધનામાં ભલે જિંદગી ઢળે
મૃત્યુ પછીની લાખ મુલાકાત માંગશું

1 Comments:

At 10/31/2006 08:05:00 AM , Blogger Suresh said...

ગની દહીંવાલા કે બેફામ?

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home