ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Sunday, July 23, 2006

Navkar Maha Mantra


Upload music at Bolt.Namo Arihantanam
I bow in reverence to Arihants
Namo Siddhanam
I bow in reverence to Siddhas
Namo Ayariyanam
I bow in reverence to Acharyas
Namo Uvajjhayanam
I bow in reverence to Upadhyayas
Namo Loye Savva Sahunam
I bow in reverence to all Sadhus

Eso Panch Namukkaro
This five-fold salutation
Savva Pavappanasano
Destroys all sins
Mangalanam Cha Savvesim
And amongst all auspicious things
Padhamam Havai Mangalam
Is the most auspicious one

2 Comments:

At 7/23/2006 09:44:00 AM , Anonymous Anonymous said...

Aaje Navkar Mantra sambhadi ne chitt ne shaata pahonchi.
Ek Jain hova na lidhe mane khoob j saru laagyu ke Navkar Mantra sambhadva madyu.
aapno khoob khoob aabhar.
Mital

 
At 7/23/2006 10:05:00 AM , Blogger manvant said...

મુંબાઇનાં ચંદ્રા કોઠારી અને શીલા શેઠીયાએ
જૈન સ્તવનો અને શાંતિલાલ શાહે કથાવાર્તાઓ
ખૂબ જ સરસ ગાયાંછે.આ સ્થળે પૂ. ગાંધીજીના
ગુરુ શ્રીમદ્ રાજ ચંદ્રને કેમ ભૂલાય ?નમોસ્તુ તે !

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home